CDA Moerdijk < Naar CDA.nl

Moerdijk

 

 

 

         

De raadsfractie van het CDA in Moerdijk
- Désirée Brummans, fractievoorzitter 
- Henriette Dane
- Hans Schreuders
- Leo Smid, fractiesecretaris

 

        

Bestuur en fractie wensen u een fijne vakantieperiode toe. 
De eerstvolgende fractievergadering staat gepland op maandag 12 september.

Nieuws

CDA Brabant nieuwsbrief

Hierbij een extra nieuwsbrief van CDA Brabant over TK2017, met nieuws over de campagne en uitnodigingen voor interessante bijeenkomsten. Lees verder>>


CDA Moerdijk stelt vragen over verwarde personen

Het CDA Moerdijk mist in de veiligheidswijzer van de gemeente Moerdijk een advies 'hoe om te gaan met verwarde personen'.
Dit heeft geleid tot een aantal vragen aan het college van B&W.
Voor een toelichting en de vragen klik hier>>

Meepraten over windenergie

Op 7 september waren leden van de CDA-fractie op Hazeldonk om te luisteren naar gedeputeerde Erik van Merrienboer en wethouder Jaap Kamp (gemeente Moerdijk. Ook was er gelegenheid om met inwoners van o.m. Zevenbergschen Hoek te praten over hun visie op de ontwikkelingen. Lees verder>>

CDA Moerdijk pleit voor toepassing van Gedragscode Draagvlak en Participatie Wind op Land. Lees verder>>


Nieuws uit de raad van 14 juli

In de gemeenteraad van donderdag 14 juli stond de verzelfstandiging van het Havenbedrijf Moerdijk centraal. De winstuitkering werd de rode draad van de discussie. Ook de vermeende windmolens langs RW 16 werden door Désirée Brummans, fractievoorzitter dan het CDA Moerdijk aan de orde gesteld.
Voor meer informatie, klik hier>>

Kadernota besproken in de gemeenteraad

Op donderdag 7 juli is de kadernota besproken in de raadsvergadering.
Met deze kadernota wordt aangegeven hoe de begroting 2017 en de meerjarenraming t/m 2020 er uit gaan zien.
Voor een toelichting en de reactie van het CDA klik hier>>


CDA-Moerdijk ontvangt CDA-statenleden

Vrijdag 1 juli bezochten de CDA-statenfractie de gemeente Moerdijk met vooral aandacht voor de ontwikkelingen op het Haven- en Industrieterrein. 
Voor een overzicht van de activiteiten klik hier>>

CDA Moerdijk en braderie Klundert

Vrijdag en zaterdag (17 en 18 juni) stond het CDA Moerdijk met een kraampje op de braderie in Klundert.
Lees verder>>

 

Raadsvergadering van 9 juni 2016

Eindelijk was het dan zo ver. De schop in de grond voor een tiental nieuwe woningen in de kern Zevenbergschen Hoek. In de discussie in de raad ging dit niet zonder slag of stoot. Lees verder>>


 CDA Moerdijk stelt vragen over havengelden jachthaven Willemstad

Het systeem van havengelden voor ligplaatsen in de jachthaven van Willemstad is aan een revisie toe. CDA Moerdijk doet een aanzet door hierover vragen te stellen aan het college.
Art.37 havengelden.pdf


CDA Moerdijk stelt vragen over de golf van (auto)inbraken in Fijnaart.

Door diverse bewoners zijn aan raads- en burgerleden van het CDA meldingen gedaan over de house van (auto)inbraken, vooral in Fijnaart.
Reden voor het CDA Moerdijk om hierover vragen te stellen aan het college.
Art. 37 autoinbraken.pdf


CDA Moerdijk stelt vragen aan het college over beëindiging convenant met de Senioren Adviesraad Moerdijk (SAM)

Het CDA Moerdijk heeft aan het college van B&W vragen gesteld over de beëindiging van het convenant met de SAM. Deze beëindiging betekent het einde van de samenwerking van de gemeente met de Senioren Adviesraad Moerdijk.
Art. 37 vragen einde convenant SAM.pdf


Nieuwsbrief CDA Brabant

Met o.a. een uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van CDA Brabant treft u hierbij de achtste nieuwsbrief van dit jaar aan van het CDA Brabant.
Lees verder>>

Vragen aan het college van B&W over de verkeerssituatie op de Arkelhof te Zevenbergen

Het CDA-Moerdijk heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de verkeerssituatie aan de Arkelhof in Zevenbergen. Volgens ouders van jonge kinderen wordt het nu echt tijd dat er meer snelheidsremmende maatregelen worden getroffen.
Art. 37 vragen Arkelhof.pdf


                       PowerPoint-presentatie visualisatie windpark

Op verzoek hierbij de presentatie van het beeldmateriaal / de visualisaties windturbines op het industrieterrein Moerdijk: http://bit.ly/1SHdeg5 


Informatie uit de raad van 21 april 2016

In de raadsvergadering van donderdag 21 april was de directeur van de Shell,
Dhr. Buijsingh uitgenodigd om een toelichting te geven op het incident rond de uitstoot van Ethyleenoxide en vragen te beantwoorden van de raadsleden.
Lees verder>>


CDA Moerdijk stelt vragen over beoogde windturbines

Het CDA Moerdijk heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de beoogde windturbines op het industrieterrein Moerdijk. 
Een locatie van vier van deze windmolens zou langs de Westelijke Randweg zijn, nabij de kern Klundert. Het CDA wil o.m. van het college horen wat er met een advies is gedaan van Staatsbosbeheer uit 2013.
Voor een nadere toelichting en voor de vragen klik hier>>


CDA Moerdijk stelt vragen over de vesting Klundert

Het CDA in Moerdijk is van mening dat het aanzien en de staat van de vestingwerken en walkanten in Klundert sterk achteruitgaan. Ook de Bottekreeck vertoont tekenen van achterstallig onderhoud.
Reden voor het CDA om hierover vragen te stellen aan het college. Lees verder>>


CDA-statenfractie stelt vragen over de leefbaarheid rond het spoor

Dat het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor door de kernen van Zevenbergen, Oudenbosch en Roosendaal niet alleen een lokale aangelegenheid is, blijkt uit vragen van de CDA-statenfractie aan Gedeputeerde Staten van Brabant. Met name de leefbaarheid staat centraal.  Lees verder>>


CDA stelt vragen over nadeelcompensatie

CDA-Moerdijk heeft het college van B&W vragen gesteld over de gevolgen van schade die kan ontstaan door de voorgenomen werkzaamheden in het centrum van Zevenbergen. Dit betreft zowel nadeel- als gevolgschade.
Zie voor de vragen: Art. 37 nadeelcompensatie.pdf


Bezoek vergaderingen CDA-fractie

Alle fractievergaderingen zijn voor leden vrij toegankelijk.
Bent u geen CDA-lid en u wilt toch een vergadering bijwonen of inspreken over een onderwerp, neem dan even contact op met Leo Smid (06 2520 5686) of stuur een mailtje naar info@cdamoerdijk.nl.

Een overzicht van de fractievergaderingen treft u aan op de fractiepagina.
Klik hier>>

Fractieleden in het veld

Op vrijdagmiddag ging ook de website van voedselbank Moerdijk de lucht in

In de bibliotheek van Zevenbergen knipten twee wethouders het digitale lint door voor de nieuwe website van de voedselbank Moerdijk.
Lees verder>>

Op bezoek bij wijkzuster Klundert /  Noordhoek Pamela Kampman

Op 16 juni waren Herniette Dane, Marian van Eersel en Leo Smid vanuit de CDA-fractie te gast bij Pamela Kampman, wijkzuster voor Klundert en Noordhoek.
Lees verder>>
-------------------------------
Dossiers
Zwembaden
Jeugdwerk
Vluchtelingenwerk


-------------------------------
Uitgelicht


Verkiezingsprogramma CDA Moerdijk 2014 - 2018

Verkiezingsprogramma 2014 - 2018.pdf

Waar staat het CDA?

Het CDA Moerdijk staat midden in de samenleving. 
Christendemocraten hebben een mensbeeld, waarin centraal staat dat je niet alleen voor jezelf maar ook voor een ander leeft. Daarin past geen eenzaamheid en geen anonieme kernen zonder identiteit en geen gemeente die alles regelt.

Het CDA Moerdijk kiest bewust voor een maatschappij met zelfredzaamheid van de inwoners als belangrijk uitgangspunt. Met een vangnet voor hen die buiten deze samenleving dreigen te raken. Menswaardigheid staat hierbij hoog in het vaandel.

Het CDA Moerdijk kijkt vooral vooruit en probeert daarmee eventuele problemen vóór te zijn. Regelmatig wordt echter even achterom gekeken of iedereen in onze Moerdijkse samenleving nog mee kan komen. Dan wordt even stilgestaan, om vervolgens weer aan te sluiten.


 CDA-Brabant
http://www.cda.nl/noord-brabant/ 

CDA_'s-Hertogenbosch_Programma_2014-2018.pdf